فرصـت‌های شغـلی

زندگی در رسپینا

رسپینا معتقد است ارائه خدمات برتر، نیازمند کارکنانی با دانش روز، مسئولیت‌پذیر و آشنا به نیازهای مشتریان است، لذا از نیروی کار در رسپینا به عنوان سرمایه و ذخایر انسانی یاد می‌شود و یکی از اهداف عالی ما نگاه ویژه به این سرمایه است. همچنین با برنامه‌ریزی مناسب در خصوص بکارگیری، توسعه و نگهداشت همکاران خود، بیش از ۴۰۰ نفر نیروی انسانی شایسته، متعهد، وفادار و خلاق به طور مستقیم در رسپینا مشغول به کار هستند که به‌عنوان مهم‌ترین مزیت رقابتی این سازمان محسوب می‌شوند.

با توجه به اینکه صنعت IT ماهیتی پویا دارد، افراد در آن همواره نیاز به یادگیری و ارتقا مهارت‌های خود دارند، بنابراین رسپینا به‌عنوان سازمانی دانش‌بنیان و پیشرو، با ارائه فرصت‌های برابر آموزشی در کلیه سطوح، زمینه توسعه و پیشرفت تمامی کارکنان را فراهم آورده است.

جانشین‌پروری و پرورش منابع انسانی برای تصدی لایه‌های بالاتر در رسپینا به نحوی است که بیش از ۷۰% از مدیران حال حاضر در رسپینا، از درون سازمان به درجات عالی ارتقا یافته‌اند.

شرح وظایف شغل:

هماهنگی و اجرای کلیه امور مربوط به ارزیابی، مذاکره و نهایی کردن مشتریان بالقوه و سازمان ها و شرکت ها

 • آشنا به فرآیندهای فروش سازمانی
 • مسلط به اصول و فنون مذاکره
 • داشتن روحیه کار تیمی و انعطاف پذیری بالا
 • دارای قدرت حل مسئله
 • مسئولیت پذیر
 • علاقمند به یادگیری

شرایط همکاری:

پاداش – بیمه تکمیلی SOS  – هدایای مناسبتی – وام سازمانی – اتاق بازی

محدوده شرکت : میدان آرژانتین

ساعات کاری:

شنبه تا سه شنبه 8:00 الی 17:00 / چهارشنبه ها 8:00 الی 16:00 / پنج شنبه ها تعطیل

ارتباط راحت با همکاران، محیط دوستانه، مسطح بودن ساختار سازمانی، کار تیمی، فضای رشد و یادگیری، امکان ارتقاء درون سازمانی

APPLY

شرح وظایف شغل:

 • ثبت اطلاعات مشتریان در CRM
 • آماده کردن قرارداد فروش
 • پیگیری امضای قرارداد
 • برقراری ارتباط موثر با مشتریان
 • پاسخگویی به درخواست های مشتریان
 • آشنایی با اصول و فنون مذاکره

شرایط همکاری:

پاداش – بیمه تکمیلی SOS  – هدایای مناسبتی – وام سازمانی

محدوده شرکت : میدان آرژانتین

ساعات کاری:

شنبه تا سه شنبه 8:00 الی 17:00 / چهارشنبه ها 8:00 الی 16:00 / پنج شنبه ها تعطیل

ارتباط راحت با همکاران، محیط دوستانه، مسطح بودن ساختار سازمانی، کار تیمی، فضای رشد و یادگیری، امکان ارتقاء درون سازمانی

APPLY

شرح وظایف شغل:

 • پیگیری و مغایرت گیری حساب های مشتریان
 • مذاکره تلفنی موثر و وصول مطالبات مشتریان
 • آشنایی با نرم افزار های حسابداری ( نرم افزار راهکاران)
 • آشنایی با  Office

شرایط همکاری:

پاداش – بیمه تکمیلی SOS  – هدایای مناسبتی – وام سازمانی

محدوده شرکت : میدان آرژانتین

ساعات کاری:

شنبه تا سه شنبه 8:00 الی 17:00 / چهارشنبه ها 8:00 الی 16:00 / پنج شنبه ها تعطیل

ارتباط راحت با همکاران، محیط دوستانه، مسطح بودن ساختار سازمانی، کار تیمی، فضای رشد و یادگیری، امکان ارتقاء درون سازمانی

APPLY

Job Description

Are you a dynamic and results-driven marketer with a passion for harnessing the power of the digital realm? We are seeking an exceptional Digital Marketing Manager to spearhead our digital marketing initiatives, with a focus on creating impactful campaigns across various digital channels. If you’re a seasoned professional with a keen understanding of cutting-edge digital marketing strategies and tools, we invite you to lead our team in conceptualizing, executing, and optimizing integrated digital marketing campaigns for our brand.

Key Responsibilities:

 • Strategic Planning: Develop comprehensive digital marketing strategies aligned with our business goals, identifying key performance indicators (KPIs) to measure success.
 • Campaign Execution: Take ownership of end-to-end campaign management, from ideation to execution, ensuring seamless implementation across all digital channels.
 • Cross-Channel Mastery: Harness your expertise to leverage a wide array of digital channels, including but not limited to, SEO, SEM, social media, email marketing, content marketing, and paid advertising.
 • Data-Driven Insights: Continuously analyze data and metrics to refine strategies, making data-driven decisions to optimize campaign performance and ROI.
 • Team Leadership: Lead, mentor, and collaborate with a team of digital marketing professionals to drive excellence in campaign execution.
 • Innovation: Stay ahead of industry trends and emerging technologies, bringing innovative ideas and approaches to the table to keep our digital marketing efforts on the cutting edge.
 • Budget Management: Manage and allocate budgets efficiently, ensuring maximum impact and ROI for each campaign.

Requirements

 • Proven Experience: At least 3 years of managerial experience in digital marketing, with a track record of successful campaigns and team leadership.
 • Strategic Thinker: A deep understanding of digital marketing strategies, tools, and emerging trends, with the ability to craft and execute high-impact campaigns.
 • Analytical Mindset: Proficient in data analysis and a strong proponent of using data to drive decision-making and optimize campaign performance.
 • Excellent Communication: Strong communication skills, both written and verbal, to effectively convey ideas and strategies to the team and stakeholders.
 • Team Player: Collaborative mindset with the ability to motivate and lead a diverse team towards common objectives.
 • Tech-Savvy: Proficiency in digital marketing tools, and analytics platforms, and a willingness to adapt to new technologies as they emerge.
 • Results-Oriented: A relentless commitment to achieving and exceeding KPIs and objectives.

Join our team and take the helm of our digital marketing efforts, guiding them to new heights and making a meaningful impact on our brand’s success. If you’re a strategic thinker, a creative problem-solver, and a digital marketing enthusiast, we want to hear from you. Together, let’s shape the future of our brand through innovative and data-driven digital marketing campaigns.

محدوده شرکت : میدان آرژانتین.

ساعات کاری:

شنبه تا سه شنبه 8:00 الی 17:00 / چهارشنبه ها 8:00 الی 16:00 / پنج شنبه ها تعطیل.

APPLY

شرح وظایف شغل:

 • Participates in engineering and configuring routine and complex technical solutions for implementations and upgrade based on specific business requirements. Solutions may be new, existing, in-house, third party or a combination
 • Engineers, configures, and assists in the architecting of moderately complex technical solutions for implementations and upgrades based on specific business requirements. Solutions may be new, existing, in-house, third party or a combination
 • Performs day-to-day network administration tasks. Works with both internal and external customers and vendors to resolves technical network problems in a timely manner with a primary focus on moderate to complex problems
 • Troubleshoot network impairments and outages ranging from core network issues to identifying, analyzing, and resolving end-user issues/trends
 • Handle project work as it is assigned
 • Documenting network topology and configurations for new/existing networks or customers
 • Be on-call, work irregular hours, and travel as required
 • Perform other duties as assigned

مهارت های مورد نیاز:

 • CCNP R&S required, CCIE desired
 • Master degree in Computer Science, IT or equivalent
 • Deep knowledge of core network protocols and services
 • Deep knowledge of routing protocols
 • Solid understanding of switching concepts
 • Experience with implementing, configuring and troubleshooting IP networks
 • Experience troubleshooting/managing Cisco, Juniper, FortiGate & Mikrotik Devices
 • Experience troubleshooting multiple layers of the OSI Model
 • Must be self-directed and highly analytical
 • Willing to learn and develop new skills
 • Possess a strong attention to detail
 • Good written and communication skills
 • At least 4  years of experience in Internetworking.
 • Experience with both laboratory and operational environment

شرایط همکاری:

پاداش – بیمه تکمیلی SOS  – هدایای مناسبتی – وام سازمانی

ارتباط راحت با همکاران، محیط دوستانه، مسطح بودن ساختار سازمانی، کار تیمی، فضای رشد و یادگیری، امکان ارتقاء درون سازمانی

محدوده شرکت : توانیر

ساعات کاری:

شنبه تا سه شنبه 8:00 الی 17:00 / چهارشنبه ها 8:00 الی 16:00 / پنج شنبه ها تعطیل

APPLY

شرح وظایف شغل:

 • برنامه ریزی و انجام کلیه امور مربوط به پاسخگویی مانیتورینگ و تشخیص مشکلات مشترکین
 • آشنایی با مفاهیم تئوری و کاربردی شبکه های با ابعاد متوسط تا بزرگ
 • توانایی حل مسئله و عیب یابی شبکه های با ابعاد متوسط تا بزرگ
 • مسلطه به مفاهیم CCNA

ابزراهای مانیتورینگ:

CACTI , ZABBIX , PRTG

مهارت های مورد نیاز:

Network+ , Ccna (Route – Swich)

 شرایط همکاری :

پاداش – بیمه تکمیلی sos – هدایای مناسبتی – وام سازمانی

محل شرکت: محدوده توانیر

ساعات کاری:

شنبه تا سه شنبه 8:00 الی 17:00 / چهارشنبه ها 8:00 الی 16:00 / پنج شنبه ها تعطیل

ارتباط راحت با همکاران، محیط دوستانه، مسطح بودن ساختار سازمانی، کار تیمی، فضای رشد و یادگیری، امکان ارتقاء درون سازمانی

APPLY

شرح وظایف شغل :

 • آشنایی با روش ها و مدل های پایش رضایتمندی و تجربه مشتریان
 • توانمند در برقراری ارتباطات و مدیریت شکایات
 • تماس با مشتریان و نظرسنجی و دریافت اطلاعات با استفاده از پرسشنامه نظرسنجی
 • آشنا به اصول مشتری مداری
 • توانایی استنتاج و تحلیل آماری
 • آشنایی به نرم افزار Excel
 • علاقمند به انجام تماس های تلفنی ( ورودی – خروجی )

شرایط همکاری :

بیمه تکمیلی sos – هدایای مناسبتی – وام سازمانی

محل شرکت: محدوده آرژانتین

ساعات کاری:

شنبه تا سه شنبه 8:00 الی 17:00 / چهارشنبه ها 8:00 الی 16:00 / پنج شنبه ها تعطیل

ارتباط راحت با همکاران، محیط دوستانه، مسطح بودن ساختار سازمانی، کار تیمی، فضای رشد و یادگیری، امکان ارتقاء درون سازمانی

APPL

شرح وظایف شغل:

 • پاسخگویی به تماس ها
 • هماهنگی جلسات
 • ورود اطلاعات مکاتبه در نرم افزار
 • مدیریت گردش مکاتبات اداری
 • آشنا به Office
 • دارای روحیه تعاملی و همکاری بالا

شرایط همکاری :

بیمه تکمیلی sos – هدایای مناسبتی – وام سازمانی

محل شرکت: محدوده آرژانتین

ساعات کاری:

شنبه تا سه شنبه 8:00 الی 17:00 / چهارشنبه ها 8:00 الی 16:00 / پنج شنبه ها تعطیل

ارتباط راحت با همکاران، محیط دوستانه، مسطح بودن ساختار سازمانی، کار تیمی، فضای رشد و یادگیری، امکان ارتقاء درون سازمانی

APPLY

شرح وظایف شغل:

 • تجربه کار مرتبط در زمینه پشتیبانی و توسعه Sharepoint
 • تسلط به Microsoft Sharepoint ( server , Administration , Configuration)
 • مسلط به طراحی و ایجاد فرآیند با Nintex
 • مسلط به طراحی فرم و گردش کار در بستر Workflow
 • مسلط به طراحی فرم با استفاده از Infopath
 • آشنایی با طراحی داشبوردهای سازمانی و تسلط کافی به SQL

شرایط همکاری :

بیمه تکمیلی sos – هدایای مناسبتی – وام سازمانی

محل شرکت: محدوده آرژانتین

ساعات کاری:

شنبه تا سه شنبه 8:00 الی 17:00 / چهارشنبه ها 8:00 الی 16:00 / پنج شنبه ها تعطیل

ارتباط راحت با همکاران، محیط دوستانه، مسطح بودن ساختار سازمانی، کار تیمی، فضای رشد و یادگیری، امکان ارتقاء درون سازمانی

APPLY

شرح وظایف شغل:

 • علاقمند به کار در ارتفاع
 • آشنایی با تجهیزات و تنظیمات رادیویی
 • توانایی انجام مأموریت های داخل و خارج شهر
 • توانایی کار بر روی دکل های خود ایستا و مهاری
 • توانایی عیب یابی و انجام تنظیمات سرویس های وایرلس
 • شرایط Oncall

شرایط همکاری :

بیمه تکمیلی sos – هدایای مناسبتی – وام سازمانی

محل شرکت: محدوده توانیر

ساعات کاری:

شنبه تا سه شنبه 8:00 الی 17:00 / چهارشنبه ها 8:00 الی 16:00 / پنج شنبه ها تعطیل

ارتباط راحت با همکاران، محیط دوستانه، مسطح بودن ساختار سازمانی، کار تیمی، فضای رشد و یادگیری، امکان ارتقاء درون سازمانی

APPLY

شرح وظایف شغل:

 • آشنایی با Network+, CCNA
 • تسلط بر مباحث کولوکیشن و دیتاسنتر
 • تسلط کامل بر نصب تجهیزات در مرکز داده
 • آشنایی کامل با تجهیزات فیبرنوری
 • توانایی فعالیت در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل
 • پاسخگویی به مشترکین دیتاسنتر و رفع مشکلات احتمالی

 

شرایط همکاری :

بیمه تکمیلی sos – هدایای مناسبتی – وام سازمانی

محل شرکت: محدوده توانیر

ساعات کاری:

شنبه تا سه شنبه 8:00 الی 17:00 / چهارشنبه ها 8:00 الی 16:00 / پنج شنبه ها تعطیل

ارتباط راحت با همکاران، محیط دوستانه، مسطح بودن ساختار سازمانی، کار تیمی، فضای رشد و یادگیری، امکان ارتقاء درون سازمانی

APPL

شرح وظایف شغل:

 • آشنا با اصول و فنون مذاکره
 • آشنایی با آئین نگارش اداری
 • آشنایی با حوزه تلکام
 • توانایی برقراری ارتباط با سازمان ها و مذاکره با آن ها

 

شرایط همکاری :

بیمه تکمیلی sos – هدایای مناسبتی – وام سازمانی

محل شرکت: محدوده آرژانتین

ساعات کاری:

شنبه تا سه شنبه 8:00 الی 17:00 / چهارشنبه ها 8:00 الی 16:00 / پنج شنبه ها تعطیل

ارتباط راحت با همکاران، محیط دوستانه، مسطح بودن ساختار سازمانی، کار تیمی، فضای رشد و یادگیری، امکان ارتقاء درون سازمانی

APPL

فرصت‌های شغلی

 • فرصت‌های یادگیری نامحدود
 • فرصت رشد و ارتقا
 • محیط کار شاد و پویا
 • پرداخت مناسب و رقابتی
 • بیمه تکمیلی
 • وام کارکنان
 • روحیه کار تیمی
 • سخت کوشی
 • پویایی
 • یک دلی
 • نوآوری
 • احترام به مشتری

ایجاد فرصت‌های برابر جهت متقاضیان استخدام در سازمان ما و توجه بر اصل شایسته‌گزینی و شایسته‌پروری، همچنین رویکرد حمایتی و پرورشی نسبت به همکاران جدید، سطحی مناسب از فرهنگ و دانش را در خانواده بزرگ رسپینا ایجاد کرده است.

اگر علاقمند به کار در محیطی چالشی و در عین حال یادگیرنده  هستید به تیم رسپینا بپیوندید.