نسل جدید تلفن سازمانی، یک ضرورت برای کسب‌و‌کارهای امروزی