حضور رسپینا در ششمین دوره نمایشگاه کار واقع در دانشگاه صنعتی شریف