تاخیر (Latency) چیست و چگونه بر اینترنت سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد؟