حضور نماینده رسپینا در هیأت همراه ریاست محترم جمهور در سفر به ایتالیا و فرانسه