پینگ (Ping) چیست و چه کاربرد و تاثیری در سرویس اینترنت دارد؟