انتقال صدا بر بستر اینترنت، نگاهی به VoIP در سازمان‌ها و آینده آن